อนุรักษ์ป่าเหมี้ยง

ป่าเหมี้ยง วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง พร้อมๆ การช่วยเหลือชาวบ้านให้มีโอกาสและรายได้ที่แน่นอนจากการทำเกษตรอินทรีย์ เราจะนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการ

อาสาพัฒนา

อาสารพัฒนา

ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาค

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

สวนออแกนิค (เกษตรอินทรีย์)

การทำเกษตรของบ้านป่าเหมี้ยงนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ มูลสัตว์ และ ไม่มีการใช้สารเคมีต่างๆ อยู่แล้ว พืชที่ชาวบ้านปลูกเพื่อบริโภค และส่งขาย จึงปลอดสารเคมี ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ ชา เห็ดหอม อโวคาโด และผักสวนครัว อื่นๆ และเนื่องด้วย บ้านป่าเหมี้ยงนั้นตั้งอยู่บนเขา ซึ่งมีอากาศชื้นและเย็นตลอดปี จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรออกมาสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ แต่ชาวสวนที่นี่ก็ประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง การขาดเงินทุน ราคาขายเปลี่ยนแปลงขึ้นลงทุกปี การไม่มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน และโอกาสการปลูกพืชราคาดีที่มีตลาดรองรับ

Homepage

ร่วมสนับสนุน

ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาบ้านป่าเหมี้ยงดังนี้

สวนออแกนิคปลอดภัย

ส่งเสริมการปลูกพืชพันธ์ุใหม่

ทุนการศึกษาเด็กป่าเหมี้ยง

ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการป่าเหมี้ยงสวนออแกนิค

มีเป้าหมายที่จะ covert และสนับสนุนให้ชาวสวนบ้านป่าเหมี้ยงตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ในการทำสวนออแกนิค หรือเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ต่อตนเองโดยตรงด้านสุขภาพจากการไม่ใช้สารเคมี รายได้และเศรษกิฐในครอบครัวที่ดีขึ้น และ ประโยชน์ต่อชุมชมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดิน และน้ำ โครงการนี้มีแผนปฎิการอยู่ 3 ลำดับด้วยกันดังต่อไปนี้

งานกิจกรรม

พันธมิตร

ติดต่อเรา

ป่าเหมี้ยง วิสาหกิจเพื่อสังคม เลขที่ 114 หมู่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 088 434 4095, 065 502 2269 อีเมลล์ info@pamiang.com