อนุรักษ์ป่าเหมี้ยง

ป่าเหมี้ยง วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ป่าไม้ และธรรมชาติ พร้อมๆ การช่วยเหลือชาวบ้านให้มีโอกาสและรายได้ที่แน่นอนจากการทำเกษตรอินทรีย์ เราจะนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการ

อาสาพัฒนา

อาสารพัฒนา

ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาค

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว

ป่าเหมี้ยงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่หลังภูเขาและป่าไม้ที่ได้รับการคุ้มครอง หมู่บ้านมีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี และมากกว่าสามร้อยครอบครัวที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ชาวบ้านได้รับอนุญาติจากทางอุทยานแห่งชาติให้ทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพได้อย่างอิสระ พร้อมๆกับการมีหน้าที่ดูแลและปกป้องป่าไม้ ไม่ให้ถูกลายด้วยเช่นกัน   กาแฟและชาถือเป็นพืชหลักที่ให้ผลผลิตดีที่สุด เนื่องจากพื้นที่เป็นป่าดิบชื้นและมีอากาศหนาวเย็น ปัจจุบันบางครอบครัวเริ่มปลูกพืชอื่นๆ เช่น เห็ดพันธุ์ต่างๆ อะโวคาโด และเสาวรส  เพื่อเป็นรายได้เสริม ทั้งนี้การทำการเกษตรในหมู่บ้านยังได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดจากทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่อนุญาติให้ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลงทุกชนิด ซึ่งเป็นกฎเข้มงวดที่ชาวป่าเหมี้ยงต้องปฏิบัติตามเพื่อปกป้องดิน สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและอุทยาน  อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังคงประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลืออีกมาก เช่นความรู้ใหม่ๆเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย การหาตลาดออแกนิคที่สามารถขยายผลผลิตได้และให้ราคายุติธรรม โอกาสการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์อื่นๆ เพื่อรายได้ต่อปีที่พอเพียง เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรและส่งเสริมเศรษกิฐในครัวเรือนและชุมชน

Homepage

ผู้นำ ทีมงาน และอาสาสมัคร

ร่วมสนับสนุน

ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาบ้านป่าเหมี้ยงดังนี้

สวนออแกนิคปลอดภัย

ส่งเสริมการปลูกพืชพันธ์ุใหม่

ทุนการศึกษาเด็กป่าเหมี้ยง

ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการสวนออแกนิค กาแฟและชาขาว

มีเป้าหมายที่จะ covert และสนับสนุนให้ชาวสวนบ้านป่าเหมี้ยงตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ในการทำสวนออแกนิค หรือเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ต่อตนเองโดยตรงด้านสุขภาพจากการไม่ใช้สารเคมี รายได้และเศรษกิฐในครอบครัวที่ดีขึ้น และ ประโยชน์ต่อชุมชมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดิน และน้ำ โครงการนี้มีแผนปฎิการอยู่ 3 ลำดับด้วยกันดังต่อไปนี้

งานกิจกรรม

ภาคีขับเคลื่อน

ติดต่อเรา

ป่าเหมี้ยง วิสาหกิจเพื่อสังคม เลขที่ 114 หมู่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 โทรศัพท์ 089 519 8239, 088 434 4095, 065 502 2269 อีเมลล์ info@pamiang.com

[contact-form-7 404 "Not Found"]