Research : สำรวจและตรวจสอบคุณภาพทุกสวน

Donation Goal For This Project is ฿10000
Raised ฿10000
100%
100% Donated

แผนงานไตรมาสที่ 1-1: เงินบริจาคนี้จะได้นำไปใช้ในการ สำรวจและทำวิจัยเกี่ยวกับ สวนกาแฟ และชา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุด ซึ่งจะนำไปต่อยอดในการทำแผนที่สวนออนไลน์ รวมถึงการพิสูจน์และยืนยันคุณภาพ กาแฟและชา ของแต่ละสวน