Research : สำรวจและตรวจสอบคุณภาพทุกสวน

แผนงานไตรมาสที่ 1-1: เงินบริจาคนี้จะได้นำไปใช้ในการ สำรวจและทำวิจัยเกี่ยวกับ สวนกาแฟ และชา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุด ซึ่งจะนำไปต่อยอดในการทำแผนที่สวนออนไลน์ รวมถึงการพิสูจน์และยืนยันคุณภาพ กาแฟและชา ของแต่ละสวน

Information: สร้างแผนที่ออนไลน์ และให้ข้อมูลโดยใช้ QR Code

แผนงานไตรมาสที่ 1-2: เงินบริจาคนี้ จะได้นำไปสร้างและพัฒนาแผนที่ออนไลน์สวนกาแฟและชา บ้านป่าเหมี้ยง เพื่อให้ข้อมูลโดยตรงกับผู้บริโภค เช่นตำแหน่งสวนกาแฟและชาที่ดื่มมาจากที่ไหน รายเอียดเกี่ยวกับต้นกาแฟและชา อายุ และประวัติการทดสอบออแกนิคต่างๆ ให้รับทราบอย่างชัดเจนและมั่นใจในการซื้อไปบริโภค

Certification: สัญลักษณ์รับรองคุณภาพ

แผนงานไตรมาสที่ 1-3: เงินบริจาคนี้จะได้นำไปใช้ในการซื้อถุงกระสอบ หีบห่อ และจัดทำสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์รับรองคุณภาพหรือเกรดของ กาแฟและชา ที่ผ่านการคัดและตรวจสอบจากป่าเหมี้ยงวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการจัดการเรื่องการขนส่งเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว ทันใจ และไม่เสียเวลาหรือลดคุณภาพของสินค้าเพราะใช้เวลาขนส่งที่เนิ่นนานเกินไป